Unia Europejska

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Firma RETT-POL Bogusław Godlewski realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Tytuł projektu: Wsparcie doradcze IOB w rozwoju przedsiębiorstwa RETT-POL Bogusław Godlewski

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa RETT-POL Bogusław Godlewski poprzez dostęp do usług doradczych mających na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Planowane do nabycia usługi doradcze będą miały wpływ na zaspokojenie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa w kontekście wzrostu jego konkurencyjności do których należą: zwiększenie efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstwa (co nastąpi poprzez wdrożenie zarządzania strategicznego i optymalizację procesów zarządzania).

Wkład Unii Europejskiej: 110 000 zł

ue